Er du sterkt funksjonshemmet eller under 67 år med et langvarig og omfattende behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet,
kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.
Retten til avlastningstiltak gjelder for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre.
Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Målgruppe

  • Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
  • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning 
  • Familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/vilkår
Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

Pris for tjenesten
Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men hvis assistenten utfører praktiske oppgaver i heimen, betales satser for praktisk bistand.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Har du spørsmål om ordningen eller trenger hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse kan du kontakte kommunalsjef helse og forebygging på 72 49 22 40.

Søk om tjenesten:
Søknad sendes til: Agdenes kommune, Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester, Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik.

Inntaksteamet behandler søknader fortløpende.
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.
Vi forsøker å svare deg innen 21 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.
Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk, og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Klage
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
og Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d

Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv) I-15/2005

Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv) I-20/2000

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (I-9/2015)