(vedtatt i k-sak 51/12 den 27. juni 2012)

Målsetting
Hedersprisen "Årets navn" skal være en anerkjennelse/påskjønnelse for ekstraordinær og/eller fremragende innsats for eller innen Agdenes kommune.

Kriterier
Prisen tildeles personer, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner som er gode eksempler, vært pådrivere og positive ambassadører relatert f.eks til:

- Næringsutvikling/grünervirksomhet
- Entreprenørskap
- Samfunnsutvikling
- Frivillig arbeid
- Kulturarbeid
- Miljøarbeid
- Omdømmebygging

Organisering
Alle kan foreslå kandidater til priser. Frister for dette vil bli annonsert bl.a i Agdenesposten og på kommunenes hjemmeside. Forslagene, som må være begrunnet, sendes Agdenes kommune. Uavhengig av fristene kan juryen selv fremme begrunnende forslag til kandidat.
Anonyme forslag forkastes.

Jury
Kommunestyret er jury. Juryen velger ut vinner blant forslagene.

Prisen
Prisen er en pengegave på kr. 10.000 samt et prisbevis.

Prisutdeling
Prisen deles ut hvert år så fremt juryen ikke forkaster alle forslag. Juryen bestemmer hvordan prisutdelingen skal foregå. Publisitet er en viktig del av prisutdelingen.

Statuttene
Statuttene kan endres av juryen.