Avlastning barn og unge

06.10.09

- Kommunen har et avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn og unge og familier og personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Serviceerklæring - Kommunen har et avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn og unge og familier og personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Formålet med tjenesten
Tjenesten skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig å bo sammen med pårørende.

Gjennom avlastningsopphold skal kommunen samordne og prioritere fordelingen av avlastningstilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming og fysisk funksjonshemming. Målet er å lette arbeidsbelastningen for pårørende. Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig å bo sammen med pårørende. Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontnuitet.

Hvem får tjenesten?

Tjenesten omfatter avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hva omfatter tjenesten?
Avlastning i tilrettelagt bolig. Avlastning i private hjem.
 
Hvordan få tjenesten?
Det kreves skriftlig søknad. 
 
Det kan søkes om avlastning hele året.
Kommunens forventninger til brukeren 
Det forventes at foreldre/foresatte har et nært samarbeid med avlastningsbolig/avlaster, slik at avlastningstiltaket blir best mulig tilpasset den enkeltes behov og blir vellykket.
Saksbehandlingstid
2-6 uker fra søknaden er mottatt.
Lovgrunnlag
Lov om sosiale tjenester § 4-2, bokstav b.
Opplysning om klageadgang følger vedtaket.
Pris
Det kreves ikke vederlag for avlastning.
Annen informasjon
Alle ansatte har skrevet under på taushetserklæring.
For mer informasjon:
Kontakt Agdenes kommune, tlf. 74 29 22 00