Kontaktperson for avløp og slam:
Avd. ingeniør Fouad Benounis
E-post: fouad.benounis@agdenes.kommune.no

Telefon: direkte 72 49 22 33, sentralbord 72 49 22 00.

Saksbehandler når det gjelder slam og avløp i henhold til for forurensningsloven
er Nils Christian Raastad
E-post: Nils.christian.raastad@agdenes.kommune.no


 


Link til Norva 24 sin abonnentdatabase for Agdenes.
Her finner du informasjon om ditt anlegg og tømminger.

Bygging kan ikke tillates før avløp er sikret i henhold til forurensingsloven.
Forurensingsloven og forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg setter miljøkrav for utslipp av avløpsvann til våre vannforekomster både i sjø og ferskvann.
Det er delegert til kommunen, gjennom nevnte forskrift, å saksbehandle avløpssaker inntil 1000PE (personenheter). Dette omfatter i praksis alle avløpssaker i kommunen.

På lik linje med vann har vi på avløpssiden private enkeltanlegg, private fellesanlegg og kommunale avløpsanlegg.

De tre kommunale avløpsanleggene finner vi Lensvika, Selva og Mølnhaugan. Alle disse tre anleggene er bygd etter samme prinsipp med felles slamavskillere og utslipp til sjø på dypt vann. I Lensvik har vi to kloakkpumpestasjoner.
Kommunale avgifter for avløp og slam.

Under avløpssida hører også håndtering av avløpsslam. Kommunen er ansvarlig før tømming og deponering av slam fra hele kommunen. Selve arbeidet med slamtømminga utføres av private aktører. Det inngåes avtale med entreprenør angående slamtømming.


Sentrale myndigheter skjerper kravene til avløp og vårt nærmiljø. I og med at vi nå skal dokumentere at våre resipienter (sjø og vassdrag) tåler de utslipp vi har og de nye som kommer, har kommunen utarbeidet ny hovedplan for avløp og miljø. Denne planen gir føringer for hvordan kommunen skal håndtere både offenlige og private avløpsanlegg.

Det er FDV- avdelingen som har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg.

Hamos har ansvaret for slamtømmingen.


Kommunale avgifter for avløp og slam.

Slamforskrift

Leveringsvilkår for kommunale avløpstjenester

 Gebyrregulativ for slamtømming