Søknad om dispensasjon må være skriftlig, og det må begrunnes hvorfor det søkes om dispensasjon. Hvis hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, kan det etter søknad til kommunene gis unntak fra planer og bestemmelser. Fordelene med dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Samfunnsmessige hensyn tillegges større vekt en hensynet til enkeltpersoner. Før dispensasjonssøknaden kan tas opp til behandling, må det betales et saksbehandlingsgebyr se gebyregulativ. Faktura vil bli tilsendt etter at søknad er mottatt av kommunen.
En dispenesajonssøknad vil bli oversendt naboer og sektormyndigheter for uttalelse. Uttalelser fra disse sammen med kommunens administrative vurdering, legges fram for politisk behandling i formannskapet. Dispensasjonsvedtak kan påklages.

Klage på et dispenasjonsvedtak må sendes skriftlig til kommunen innen tre uker fra vedtaket ble gjort kjent for den berørte part. Det må angis hvilket vedtak det klages på og klagen må begrunnes. Klagen legges fram for formannskapet (ev. det utvalget som fattet vedtaket), som avgjør om klagen skal tas til følge. Dersom utvalget ikke finner å kunne ta klagen til følge, oversendes klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.