Ledige industritomter/areal i kommunen.

Lensvik
I Lensvik er det en ledig tomt i et opparbeidet område ved Lensvik Industrikai på Berganesset (Slakteritomta).
I tillegg er det regulert, men ikke opparbeidet et større areal i samme område.
Kommunen disponerer også ledig areal til etablering med pelsdyr på Fjellsaunet Fellesområde.

Selva
I Selva arbeides det for tiden med utfylling av Selvleiret og her er det fortsatt ledige arealer.
Etablering forutsetter opparbeiding.

Ingdalen
I Ingdalen er det også regulert et mindre område til industriformål ved utløpet av Ingdalselva.
I dag nyttes eiendommen til fritidsformål.

Av disse områdene har kommunen eiendomsrett til deler av Selvleiret, Slakteritomta og området på Fjellsaunet.
Ta kontakt med rådmannen for opplysninger om pris/vilkår.