Næringsfondet

Forvaltningskapital f.t ca. kr 500.000,-
Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene, mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av HND.
Næringsfondet skal bl.a. benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre kvinners sysselsettingsmuligheter og ungdom er høyt prioriterte oppgaver.

Lokale retningslinjer for næringsfondet

A. FORMÅL
§ 1. Næringsfondsmidlene skal brukes til å fremme lønnsomme arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter og til et levende lokalsamfunn.

B. GENERELT
§ 2. Vedtak om tildeling kan ikke skje før det er disponible midler i fondet enten ved inndragning av midler eller tilførsel/påfyll av nye. Forhåndstilsagn uten budsjettdekning vil ikke bli gitt.

§ 3. I den grad en sak bryter med føringer gitt gjennom andre foreliggende kommunale vedtak o.l. blir saken ikke behandlet før politikken på det angjeldende saksområdet blir vurdert endret av det organ som har gitt bestemmelsene.

§ 4. Det gis ikke støtte til investeringer og utviklingstiltak som allerede er gjennomført ved innsending av søknad.

§ 5. Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som ligger til grunn for vedtaket blir endret vesentlig uten forhåndsamtykke fra kommunen.

§ 6. Frist for gjennomføring av tiltak er 1 år fra innvilgingsdato, med mindre annet er bestemt.

§ 7. Det kan settes vilkår for tilskuddet.

C. SØKNADSFRISTER, SØKNAD, SØKERVEILEDNING
§ 8. Det fastsettes søknadsfrister inntil to ganger i året, henholdsvis 1. mai og 1. oktober. Søknadsfristene kunngjøres av kommunen i Agdenesposten eller gjennom flyveblad. Det er rom for å behandle saker før søknadsfristens utløp der det foreligger særlig grunn. Søknaden sendes til kommunen.

Søknaden skal inneholde opplysninger om;
- formålet med tiltaket/prosjektet, forretningsplan (jfr. mal Innovasjon Norge (IN))
- planer; tiltakets omfang, framdriftsplan, arbeidsbeskrivelse, tegninger mm
- spesifisert kostnadsoverslag og finansieringsplan, gjerne tilbud/anbud
- regnskap (der dette forefinnes)

§ 9. Dersom en investering overstiger de gjeldende kapitalgrensene skal søknaden sendes fylkeskommunen / IN for behandling. Søknaden bør derfor være i en slik form at den faktisk kan sendes fylkeskommunen eller IN uten alt for stor innsats for å få fram tilleggsopplysninger.

D. SAKSBEHANDLING
§ 10. Arbeidsdelingen mellom HND og kommuneadministrasjonen samt administrative fullmaktsgrenser, fastsettes i kommunens delegasjonsreglement.
§ 11. I saker med konkurransemessige hensyn er det et vilkår at: - Det er et udekket marked for varene eller tjenestene som tilbys. Vurdering av lønnsomheten er sentral i slike saker.

E. PRIORITERINGSREGLER
§ 12. Tiltak initiert av kommunen kan støttes med inntil 100 %.
Øvrige tiltak kan støttes med inntil 50 %, jfr. også § 20.

§ 13. Støtte til nyetableringer, eksisterende næringsliv og kommunale tiltak prioriteres i utgangspunktet likt. Volumet på tiltak som initieres av kommunen fastsettes for hvert kalenderår og så tidlig på året som mulig - og med kommunens årsbudsjett/økonomiplan som grunnlag.

Alle tiltak initiert av kommunen eller med kommunal medvirkning skal legges fram for politisk behandling. (Endret av HNN den 01.11.01)

F. UTBETALING
§ 14. Kommunen utbetaler tilskudd etter skriftlig anmodning fra søkeren og når vilkårene for å motta tilskudd er til stede. Anvisningsmyndighet, mv. fastsettes i administrativt delegasjonsreglement.

§ 15. Det kan foretas delutbetalinger av tilskudd til investeringer med inntil 75% av innvilget beløp når minst en tilsvarende del av arbeidet er utført. Sluttutbetaling kan ikke foretas før arbeidene er fullført, og det er gitt ferdigattest og fremlagt attestert regnskap. Saksbehandler eller den kommunen har gitt fullmakt utsteder ferdigattest.

§ 16. Det kan foretas delutbetalinger for utrednings-/tilretteleggingstiltak og bedrifts-utvikling mv. etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Ved oppstart kan det utbetales inntil 50% av tilsagnsbeløpet. Minst 25% av beløpet holdes tilbake til sluttrapport og revidert/attestert regnskap over utgiftene er godkjent av saksbehandler eller den kommunen har gitt fullmakt.

§ 17. Dersom ikke arbeidene blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, kan tilskuddet bli tilsvarende redusert

G. KONTROLL, TILBAKEBETALING
§ 18. Kommunen skal følge opp og føre kontroll med de tiltak som får støtte fra næringsfondet. Tilskuddsmottaker må godta kontroll i forbindelse med dette og er forpliktet til å gi de nødvendige opplysninger.

§ 19. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilging av tilskudd.

Krav om tilbakebetaling settes fram av kommunen. Når krav om tilbakebetaling er framsatt, kan kravet motregnes i utbetalinger fra kommunen eller inndrives etter vanlige rettsregler. Det kan kreves morarenter av det beløp som skal tilbakebetales, jfr. lov av 17.12.1976 om renter ved forsinket betaling.

Krav om tilbakebetaling av tilskudd kan ikke settes fram senere enn 5 år etter siste utbetaling, likevel slik at kravet rettslig må framsettes senest 3 år etter at tilbake-løsningskravet oppsto, jfr. lov av 10. mai 1979 om foreldelse av fordringer.

Det forutsettes utfylt en erklæring om tilbakebetaling før støtte kan utbetales.

H. DISPENSASJON OG KLAGE
§ 20. Bestemmelsene i dette regelverket kan fravikes når det foreligger særlige grunner. HND kan gi dispensasjon under kap. E. Prioriteringsregler. Dispensasjon kan ikke gå utover formålet med ordningen. Dispensasjon kan heller ikke være i strid med bestemmelser gitt av kommunal- og regionaldepartementet eller fylkeskommunen.

§ 21. Vedtak som er truffet i medhold av dette regelverket gir klagerett etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Søkeren skal gis melding om klageadgang. Klagefristen er 3 uker fra melding om avgjørelsen er mottatt. Klagen rettes til formannskapet i Agdenes.

IKRAFTTREDEN, MV.

§ 22. Dette regelverk trer i kraft straks.

§ 23. HND kan gi utfyllende bestemmelser til dette regelverk. HND kan endre regelverket under kap. E. Prioriteringsregler.

Hvordan søke ?
Det skal søkes elektronisk på internettsiden til Regionalforvaltning.no. Hovedutvalget har innført to søknadsfrister, som er 1. mai og 1 oktober. Standardvedtekter - kommunale næringsfond

 

Nyttige lenker:

Bedriftshjelp.no