Besøksadresse: Rådhuset - hovedinngang.
Telefon: 55 55 33 33
Postadresse: Nav Agdenes, Harald Grønningensvei 10, 7316 Lensvik

Åpningstider mandag og torsdag kl. 10.00 - 14.00

Hjemmeside Nav

Sosialtjenestens hovedoppgave er nedfelt i formålsparagrafen til Lov om sosiale tjenester.
Å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og
likestilling og forebygge sosiale problemer. Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Råd og veiledning

  • Arbeids- og utdanningsspørsmål
  • Boligproblemer
  • Bostøtte- og tilskuddsordninger
  • Familie og samlivsproblemer (ikke mekling)
  • Rusproblemer
  • Sosiale problemer
  • Trygdespørsmål
  • Økonomiske problemer
  • Økonomisk rådgivning og gjeldssanering

Økonomisk hjelp
Sosialtjenesten skal være det siste sikkerhetsnettet og alle andre muligheter skal være prøvd før slik hjelp ytes.
Til den som ikke er i stand til selv å sørge for sitt livsopphold, helt eller delvis, skal slik hjelp gis.
Hjelpen skal være kortvarig og målet skal være å hjelpe til slik at den enkelte blir selvhjulpen, enten gjennom arbeidsinntekter eller trygdeytelser.

I enkelte tilfeller kan slik hjelp gis enten som bidrag eller lån. Slik hjelp skal være for at den
enkelte skal kunne overkomme en vanskelig livssituasjon.
Søknadsskjema fås ved henvendelse og må alltid fylles ut.

Hjemmeside NAV - økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Hjemmeside NAV - sosiale tjenester

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

Rusproblemer
NAV Sosialtjenesten bistår med råd og veiledning, samtaler og innleggelser i institusjoner.
For mennesker med alvorlig misbruk av narkotiske stoffer, kan vi bistå med å søke hjelp fra
fylkeskommunens tiltak om legemiddelassistert rehabilitering.

Bistand til pårørende i form av samtaler og henvisning til andre deler av hjelpeapparatet og organisasjoner.

Vi holder til på rådhuset og er å treffe på telefon 55 55 33 33, eller ved personlig henvendelse.
Ta kontakt før problemene blir for store. De er alltid lettere å løse da.


Nyttige lenker:
Lov om sosiale tjeneser i NAV
NAV-loven
Rettigheter til sosialtjenester
Standardbudsjett - forbruksutgifter for ulike husholdninger
Statlige retinigslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold