Moderasjonsordninger i barnehage for familier med lav inntekt

Fra 1.mai 2015 innførte regjeringen en ny moderasjonsordning som skal sikre at ingen familier
skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.

Intensjonen med de nye ordningene er at gode barnehager bidrar til at barn får en god start. Med lavere foreldrebetaling for de som tjener minst, vil flere få mulighet til å benytte tilbudet. Det gir et barnehagetilbud med en bedre sosial profil og sørger for at familier over hele landet nyter godt av en moderasjonsordning. Den nye ordningen er søknadsbasert for ett år av gangen.

Hvordan søke om redusert foreldrebetaling?

  • Skriv og fyll ut skjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage» som ligger på kommunens hjemmeside og lever dette til styrer i den barnehagen hvor barnet har plass. Husk å oppgi om det er søsken som omfattes av ordningen. 
  • Siste selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Det er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt som legges til grunn. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen plikter søker å opplyse om dette ved søknad. For de som ikke har selvangivelse må søker legge frem annen dokumentasjon av inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn.

Foreldre til barn som starter i barnehagen midt i året har også mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling. Det samme er tilfelle dersom det er vesentlige og varige endringer i inntekten i husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Siste års selvangivelse brukes som dokumentasjon, og leveres med søknaden.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage.

Søknaden sendes:
Agdenes kommune
Harald Grønningens vei 10
7316 Lensvik