Tjenester og oppgaver

Tilskuddsforvaltning
Aktuelle tilskuddsordninger:

  • Skogkulturtiltak: Skogplanting/plantekjøp, markberedning, grøfting av vassjuk skogsmark, gjødsling av plantefelt på myr, ungskogpleie, stammekvisting.
  • Driftstilskudd: Tilskudd til drift i vanskelig terreng, tilskudd til førstegangstynning.
  • Skogsveibygging.
    Kontakt Agdenes kommune for søknader.

Planleggingsoppgaver
Omfatter overordna planlegging, bl. a. landbruksplan, hovedplan for skogsveibygging, områdetaksering av skog. Detaljplanlegging utføres bl. a. av Allskog (skogeierforeninga). Mindre planleggingsoppgaver kan utføres for skogeiere. Tømmerleveranser/kontrakter kontakt Allskog

Rådgivning og veiledning innen fagområdet
Så langt det lar seg gjøre, gir vi råd og veiledning innenfor tradisjonell skogbruksvirksomhet.
Befaringer og møter kan avtales. Ellers kan også Allskog kontaktes for råd og veiledning.

For mye nyttig informasjon vedrørende bonitet, kart osv se Skog og Landskap sine hjemmesider.

Kommunens kontaktperson: Bertil Meland tlf. 72 49 22 35