Agdenes sykehjem har tilbud om dagplasser, korttidsplasser og langtidsplasser. Formålet til Agdenes sykehjem er å gi et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Agdenes kommune har også som formål gjennom dagtilbud og korttidsopphold å stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Ved Agdenes sykehjem gis det tilbud om følgende tjenester:
•Korttidsopphold i form av etterbehandling etter sykehusopphold, rehabilitering og opptrening
•Korttidsopphold i form av utredning og observasjon, blant annet for vurdering av videre tjenestebehov
•Korttidsopphold i form av lindrende pleie og omsorg ved livets slutt
•Avlastningsopphold for hjemmeboende som har pårørende med stor omsorgsbyrder
•Langtids botilbud for personer med demens
•Langtids botilbud for andre med varige og omfattende behov for medisinsk tilsyn, sykepleie og omsorg

Søknadsfrist:
Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksteamet som behandler søknaden.

Vi forsøker å gi deg et svar innen 21 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.
Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Kontaktinformasjon til inntaksteamet:
Telefon: 72 49 22 76 ((mellom 8-15 på hverdagene)
E-post: inntaksteamet@agdenes.kommune.no Husk at sensitiv/konfidensiell informasjon IKKE skal sendes på e-post.      
Postadresse: Agdenes kommune, Harald Grønningens vei 10, 7316 LENSVIK

Lenke til søknadsskjema

Klage:
Får du ikke innvilget plass på sykehjemmet, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.