Agdenes kommunestyre anmoder om umiddelbare tiltak på Fv. 710. Veiens standard er under en hver kritikk som resultat av mange tiår med underdimensjonert vedlikehold og stadig økende mengde tungtrafikk. Dette sammen med en kald og lang vinter har resultert i en tilstand som krever akutt utbedring på flere strekninger for å opprettholde veiens funksjon som livsnerve på sørsiden av Trondheimsfjorden. Ingen ansvarlig myndighet bør slå seg til ro med risikoen veien utgjør slik den nå fremstår. Ikke uten grunn beskrives den som verst i landet av selskap med landsdekkende transporttjenester. Agdenes kommunestyre har mistet all tålmodighet og tiltro til at ordinære veiplaner og vedlikeholdsprogram skal komme Fv 710 til unnsetning før den utløser alvorlige ulykker og fullstendig lammer utvikling i lokalsamfunn som er avhengige av veien.

Beskrivelse av tilstand
Strekningen Orkanger - Valset har flere partier hvor veiskulder har gått i oppløsning og gitt etter. Det resulterer i dype hjulspor og krenging som skaper farlige situasjoner, spesielt for tyngre kjøretøy. Legger man til at det er mangelfullt med autovern og at lokalkjente bilister trekker mot midten av veibanen, for å unngå skade på kjøretøy og sporing, så har man bare av denne årsak et trafikkbilde som er langt fra tilfredsstillende.
Videre preges strekningen av telehiv av en størrelse som gjør at en må påregne at bakenden på kjøretøyet skrenser ut i veibanen om man ikke er oppmerksom på dem. Vedlikeholdet av disse har så langt bestått i å sette ut enkle markeringer på de verste tilfellene, men om man ikke er kjent så forventer man ikke at veien er som en "kuleløype" og farlige situasjoner oppstår. Skader og stor slitasje på kjøretøy er sekundært i denne sammenhengen men det er selvsagt også et resultat under slike forhold.
Veidekket har generelt sett gjort sitt. Veien ble likevel avspist med smuler i siste års budsjett for asfaltering. Med store sår, dype spor og sprekker i veidekket er det et spørsmål om den i det hele tatt bør være åpen for ferdsel med motorsykkel.

Tilstanden som beskrives tar kun for seg forhold som man må kunne forvente at et minimum av løpende vedlikehold og utbedring i stor grad hadde løst, uten at det ble denne typen akutte forhold. Tar man i tillegg innover seg at veien er bygget i en helt annen tid med helt annen bruk, så gir det et riktig bilde av en vei som ikke er i nærheten av dagens standard. En vei som daglig brukes av bl.a skoleelever, lokalboende, pendlere og yrkessjåfører som utsetter seg for et uverdig risikobilde.

Tiden er kommet for handlekraft!
Veien må anerkjennes som hovedvei til Ørlandet Hovedflystasjon, bindeleddet mellom tre byer og livsnerven i lokalsamfunn langs veien.
Det er langt på overtid at det tas grep gjennom strakstiltak på de verste strekningene og at det etableres en helhetlig plan for utbedring av Fv710. Agdenes kommunestyre anmoder på det sterkeste at Trøndelag fylkeskommune, som eier av veien, er sitt ansvar bevisst gjennom tiltak som gjør det mulig å være i forkant av flere alvorlige ulykker, ulykker som må forventes om ingenting gjøres.

 

Agdenes kommunestyre

21.03.2018