Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett.
Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige,
sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.

Agdenes kommune er en del av Søndre Fosen vannområde, og det er Kari Anne Solberg som er prosjektleder/koordinator i dette vannområdet.

Link til Søndre Fosen vannområde