Velferdsordningene i landbruket omfatter tidligpensjon og avløsertilskudd ved sykdom, fødsel m.v.
Lenkene under viser deg vei til Landbruksdirektoratets sider om dette.

Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel m.v:
Du kan søke avløsertilskudd ved

  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.
Kommunen er vedtaksmyndighet når det gjelder avløsertilskudd ved sykdom.

Søknadene sendes Agdenes kommune, Harald Grønningens vei 10, 7136 Lensvik

Tidligpensjon:
Tidligpensjonen skal lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Det utbetales enten en énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfeller der også brukerens ektefelle/samboer har deltatt i driften. Pensjonen utbetales til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Søknaden sendes kommunen som kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med.
Fylkesmannens landbruksavdeling gjør vedtak i saken.

Søknadene sendes Agdenes kommune, Harald Grønningens vei 10, 7136 Lensvik